Algemene Voorwaarden

1 WERKINGSSFEER

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van All Body, alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen All Body en een cliënt(e), op grond waarvan de behandelingen worden verricht.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door All Body schriftelijk zijn bevestigd.

2 DEFINITIES

 1. All Body: een figuurstudio die werkt met verschillende behandelmethodes op het gebied van figuurvorming, gewichtsbeheersing, gezondheid, voedingsadviezen en huidverbetering.
 2. de All Body – methode: ontwikkeld voor mannen en vrouwen met behoefte aan gewichtsverlies en/of het terugdringen van hun lichaamsomvang. Het integreert het gebruik van individuele trainings- en figuurcorrectie methodes, voedingsprogramma’s, mentale training en cosmetische methodes.

III.              cliënt(e): een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3 ALGEMEEN

 1. All Body is een zelfstandige onderneming, en de overeenkomst tussen de cliënt(e) en All Body zal niet leiden tot enig (rechts)gevolg voor andere studio’s.
 2. De All Body – methode is ontwikkeld om mannen en vrouwen te helpen bij hun persoonlijke poging tot figuurcorrectie, huidverbetering, gewichtscontrole en beperken van lichamelijke klachten. Het All Body traject kan (chronische) pijn verminderen. All Body is geen medische organisatie en pretendeert dat ook niet te zijn. All Body stelt geen diagnoses, geeft geen medische adviezen en de adviezen van All Body dienen dan ook niet als zodanig te worden opgevat. De behandelingen die All Body verricht alsmede de informatie die zij verstrekt dienen niet te worden opgevat als een vervanging voor een dokters- of specialistisch(e) advies, evaluatie of behandeling.
 3. Cliënt(e)verklaart door ondertekening van de gezondheidsverklaring en overeenkomst zich gezond te voelen, de sportoefeningen, indien van toepassing, te kunnen uitvoeren en geen medische belemmeringen te hebben voor het ondergaan van de behandelingen in het kader van het geboekte arrangement.

4 PRIJZEN, BETALING, AANBIEDINGEN

 1. Betaling dient voorafgaand aan de eerste behandeling te geschieden.
 2. Doorlopende SEPA-machtiging. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming aan All Body om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van All Body. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 3. Aanbiedingen van All Body zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. Voor aanbiedingen is de 10% betalingskorting bij betaling ineens niet van toepassing.
 5. De ingekochte behandelingen dienen conform advies, á 1/2 keer per week, afgenomen te worden. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden hiervan afgeweken wordt, hanteert All Body een geldigheidsduur van half jaar, ingaande vanaf de laatste behandeling.
 6. Bij het niet gebruiken van vooraf ingekochte behandelingen, vindt geen restitutie plaats en is tevens niet overdraagbaar.
 • BEËINDIGING CONTRACT
 1. Contracten worden afgesloten voor een bepaalde tijdsduur en zijn niet tussentijds opzegbaar.
 2. Contracten worden niet stilzwijgend verlengd.

6 ONTZEGGING

 1. All Body kan eenzijdig te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daartoe aanleiding geeft, alsmede het contract beëindigen.

7 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. De cliënt(e) zal All Body vóór de eerste behandeling voorzien van alle gegevens, waarvan All Body aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt(e) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Indien er een wijziging in deze gegevens optreedt, zal de cliënt(e) All Body hierover voorafgaand aan de eerstvolgende behandeling informeren.
 2. De door de cliënt(e) verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, ten behoeve waarvan de cliënt(e) door het aangaan van een overeenkomst met All Body toestemming verleent. Dit gegevensbestand wordt gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de behandelingen en om de cliënt(e) te informeren over (nieuws)berichten inzake All Body en de All Body – methode alsmede aanbiedingen van All Body.
 3. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 4. De door de cliënt(e) verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er toestemming is verkregen van de cliënt(e).
 5. De cliënt(e) verleent All Body toestemming om hem/haar per e-mail of per gewone post te informeren over (nieuws)berichten alsmede aanbiedingen inzake All Body.
 6. Op verzoek van de cliënt(e) zal All Body de cliënt(e) inzage verlenen in de door hem/haar opgeslagen gegevens en deze, indien door de cliënt(e) gewenst, aanpassen.

8 ANNULERING, TE LAAT KOMEN

 1. Tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak voor een behandeling kan de cliënt(e) de behandeling telefonisch annuleren. Indien All Body niet uiterlijk 24 uur van tevoren een annulering van de cliënt(e) heeft ontvangen, kan All Body de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan de cliënt(e) in rekening brengen.
 2. Indien de cliënt(e) te laat komt voor een afgesproken behandeling, kan All Body de verloren tijd inkorten op de behandeling.
 3. Bij uitboeken moeten de resterende maanden volledig worden betaald.

9 UITVOERING

 1. All Body zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. All Body houdt zich het recht voor een behandeling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

10 OPENINGSTIJDEN

 1. All Body is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. All Body is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. All Body is bevoegd om tijdelijk te sluiten voor reparatie, onderhoudswerk of training van de medewerkers.

11 ONGELDIGHEID VAN MONDELINGE NEVENAFSPRAKEN

 1. Mondelinge aanvullende overeenkomsten worden niet afgesloten en zijn in geen geval bindend zonder schriftelijke bevestiging door All Body.

12 KLACHTEN

Klachten naar aanleiding van een behandeling dienen binnen 8 dagen na de behandeling schriftelijk en per aangetekende post door All Body die de behandeling heeft uitgevoerd te zijn ontvangen. Nadien kan de aanleiding van de klacht mogelijk niet meer worden achterhaald.

13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. All Body is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat All Body is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste, onvolledige dan wel verouderde informatie.
 2. Iedere cliënt(e)is zelfverantwoordelijk voor het voorkomen van persoonlijke ongevallen en zoekraken van persoonlijke bezittingen. Noch All Body, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de studio.
 3. All Body is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het toepassen van de All Body – methode, indien deze schade of letsel niet zou zijn opgetreden indien de cliënt(e) in goede gezondheid zou hebben verkeerd.
 4. Mocht, met inachtneming van wat in het voorgaande van deze voorwaarden is bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van All Body dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van All Body zijn beperkt tot:

1)               een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs.

2)               Het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14 SLOTBEPALINGEN

 1. Overeenkomsten tussen cliënt(e)en All Body kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen ook alleen schriftelijk worden gewijzigd.
 2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

c.               Op deze algemene voorwaarden en de onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.

januari 2020